Скопје, година IV, број 15, Октомври 2011-Април 2012, 2012
 
Насловна
Мисија
Издавач
Изданија
Импресум
Архива
Контакт
 
за изострен ум
Издава
 
„АНТОЛОГ“
Основач
Александар Никола Кујунџиски
 
Главен уредник
Жарко Кујунџиски
 
Технички уредници
Богдан Зафиров
Златко Кујунџиски
 
Соработници
Илина Арсова
Мирко Бојаџиевски
Александар Војнески
Петар Волнаровски
Славица Гаџова
Ацо Гогов
Леонора Грчева
Драгана Евтимова
Ѓоко Здравески
Ана Ивановска
Мерсиха Исмајлоска
Андреја Јанковски
Маријана Јанческа
Владимир Крстевски - Хари
Драган Крстевски
Марина Мијаковска
Дамјан Момировски
Мирјана Недева
Миодраг Петровиќ
Наташа Ракиџиев
Марија Сотировска
Анета Спасеска
Далибор Тренчевски
Ане Тунтев
Атанас Чупоски
Кристина Хаџиева
 
Лектура и коректура
Антолог
 
Контакт
ул. „Киро Димушков“ бр. 40-б
1000 Скопје
Република Македонија
 
+389 2 2670 379
antolog@gmail.com
kontakt@reper.net.mk
 
Жиро сметка
5038010500180
Депонент на Комерцијална банка а.д.
 
Единствен даночен број
5030999197749
 
Списанието Репер на никаков начин не влијае
врз мислењата на авторите.
 
Сите ставови кои се овде изнесени
не се и ставови на Издавачот или Редакцијата.
 
ISSN 1857-5900
 
 
   
Antolog © 2011, Сите права се задржани