Импресум

ИМПРЕСУМ

Издава
AНТОЛОГ

Главен уредник

Жарко Кујунџиски

Редакција
Ѓорги Крстевски

Кристина Велевска

Адријана Ананиева

Ѓоко Здравески

Исток Улчар

Иван Антоновски

Митко Гогов

Соработници
Eлена Максимова

Маријана Јанчевска

Емилија Петреска

Магдалена Делкова

Вера Велевска

Лектор

Кристина Велевска

Маркетинг

Валентина Костова

Лого и веб поддршка

Александар Ковачевски

Поштенска адреса

ул. „Ѓорѓи Пулевски“ бр. 29 лок. 1
1000 Скопје
Република Македонија

Факс
+389 2 3201 007

Е-mail

reperepermk@gmail.com

Жиро сметка
300000003188135
Депонент на Комерцијална банка а.д.

Единствен даночен број
MK5038010500180

Списанието Репер го задржува правото дали и кога ќе ги објави сите доставени текстови, исклучиво во согласност со потребите на редакциската динамика.

Штом бидат испратени, авториските права во однос на материјалите се префрлаат на Репер.

Ставовите кои се изнесени во текстовите на Репер не се и ставови на издавачот или на редакцијата, и од нив однапред се оградуваме.

Репер прифаќа единствено коментари што се конструктивни и не содржат материјали што се против законите на Република Македонија. За да бидат објавени, коментарите треба да бидат исклучиво во контекст на темата на текстот и да се достоинствени кон авторот и кон останатите коментатори. Благодариме.

Првиот број на Репер е објавен во март 2008.

ISSN 1857-5900

Важна напомена: „Репер“ доживеа огромен хакерски упад во септември 2015 година. Списанието беше буквално на раб да исчезне од културната мапа. Јован Станоевски врати најголем дел од содржините на 58-те броја, но сепак останаа длабоки лузни по телото на списанието. Уништувачкиот потег на хакерите пеплоса дел од информациите на сите дотогашни текстови а особено фотографиите кои служат како илустрација на текстовите и имињата на авторите. „Репер“ им се извинува и на читателите и на авторите што не е во можност да ги прикажува овие информации во архивата на првите 58 броја од списанието.